Pecyn Addysg

Croeso i becyn addysg yr Eisteddfod.

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer athrawon a theuluoedd.  Cofiwch glicio ar yr adran sy'n berthnasol i chi.

Ein bwriad yw cynnig cyflwyniad o'r Eisteddfod a'i waith drwy ddefnyddio amcanion y cwricwlwm.  Mae'r pecyn hefyd yn cefnogi'r Siarter Iaith ac yn gyfle i ddatblygu gwaith ar ddinasyddiaeth byd eang.

Mae amryw o adnoddau hefyd wedi'u cynhyrchu a bydd yr ysgol yn derbyn copïau o'r rhain a gellir eu lawr lwytho hefyd yn yr adran hon.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu Llyfryn Addysg / Teuluoedd a bydd pob ysgol yn derbyn digon o gopïau i'w dosbarthu i bob plentyn CA2.

Cefnogir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru.

 

This section includes information for teachers and families.  Remember to click on the relevant section.

The aim is to introduce the Eisteddfod and its work through the traditional curriculum.  The pack also supports the Siarter Iaith and offers an opportunity to develop world-wide citizenship themes.

A number of resources have also been developed and the school will receive copies of these and they can also be downloaded in this section.

We have also produced an Education / Family Booklet, and every school will receive enough copies to distribute to all KS2 pupils.

This project is supported by the Welsh Government.