Cronfa Leol Môn yn torri pob record

5 August 2017

Ar fore cyntaf yr Eisteddfod ym Modedern, Ynys Môn, cyhoeddwyd bod y Gronfa Leol wedi llwyddo i dorri’r record a osodwyd gan griw Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr dair blynedd yn ôl.

Er mai £325,000 oedd y nod, roedd gan y pwyllgor lleol uchelgais i gyrraedd – a phasio £412,000 – a heddiw, cawsant glywed eu bod wedi llwyddo i wneud hyn.

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Haydn Edwards wrth ei fodd gyda’r cyhoeddiad heddiw, “Roeddem ni’n dawel hyderus y byddem yn torri’r record, ac roedd clywed cadarnhad y bore ‘ma yn goron arbennig ar ddwy flynedd o waith caled ar draws yr ynys.  Roedd yn amlwg o’r cychwyn bod y gwaith codi arian yn mynd yn dda, ac roeddem yn gwybod bod trigolion Ynys Môn yn hael ac yn gefnogol iawn i’r Eisteddfod, felly roedd gennym sylfaen gref i’r gwaith.

“Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor Cyllid a’r holl bwyllgorau apêl am eu cefnogaeth a’u gwaith caled drwy gydol y prosiect.  Roedd ‘na weithgareddau ym mhob cwr o’r Ynys yn ogystal ag unigolion yn gweithio’n galed i annog pobl i gefnogi’r Gronfa.  Dyma oedd gwaith tîm ar ei orau, ac rydym i gyd yn ymfalchïo yn y llwyddiant heddiw.”

Ychwanegodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Derec Llwyd Morgan, “Dyma ddechrau ardderchog i’r wythnos yma ym Modedern, ac mae ein diolch yn fawr i bobl Ynys Môn a chefnogwyr o rannau eraill o Gymru.  O’r cychwyn, bu awch i sicrhau llwyddiant ymysg y pwyllgorau i gyd, a bu mor braf i gael arwain tîm mor frwdfrydig a llawn syniadau. 

“Braf hefyd oedd cael cymaint o bobl ifanc yn rhan o’r gwaith, ac mae hyn yn rhan bwysig o’r llwyddiant hyd yn hyn.  Llwyddwyd i gyrraedd pobl o bob oed wrth genhadu am yr Eisteddfod dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae’n fendigedig bod yr wythnos wedi cyrraedd a channoedd o weithgareddau o bob math o’n blaenau dros y dyddiau nesaf.”

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae llwyddiant criw Môn yn arbennig iawn.  Dau gyngerdd yn gwerthu allan o fewn deuddydd, a dau arall wedi gwerthu allan cyn dechrau’r wythnos; y maes carafanau’n orlawn o fewn ychydig wythnosau, a’r Gronfa Leol yn torri record.  Ond, anodd fyddai wedi disgwyl llai gan dîm gyda Derec a Haydn wrth y llyw.  Diolch i bawb am eich gwaith caled, ac i holl drigolion yr Ynys am gefnogi’r cannoedd o weithgareddau cymunedol dros y misoedd diwethaf.

“Mae’r Gronfa Leol yn rhan bwysig o’r gwaith codi arian er mwyn cynnal yr ŵyl, a’r gobaith yw y byddwn yn llwyddo cystal gyda gweddill ein targedau ariannol.  Nid ar chwarae bach mae trefnu a chreu gŵyl yr Eisteddfod, ac mae pob gweithgaredd a digwyddiad yn costio i’w drefnu a’i gynnal, ynghyd â chreu Maes deniadol a diogel.  Ond mae’r newyddion yma’n hwb arbennig i’r coffrau ar ddechrau’r wythnos yma ym Modedern.  Diolch o galon i bawb.

“Wrth gwrs, ‘dydi llwyddiant y Gronfa leol yn unig ddim yn sicrhau y byd gweddill ar ddiwedd yr ŵyl gan fod nifer fawr o bethau i’w hystyried cyn y gellir sicrhau hyn.”

Bydd manylion y Gronfa Leol yn cael eu cadarnhau a’u cyhoeddi yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Cynhelir yr Eisteddfod ym Modedern tan 12 Awst.  Am ragor o fanylion ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

-diwedd-